Cel studiów

Studia mają  na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego, a także bezpiecznego wykonywania zawodu fizjoterapeuty (rehabilitanta) w aspekcie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom starszym i w warunkach domowych. Studia przygotowują do  prowadzenia  działalności gospodarczej  w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Ramowe treści programowe mają na celu  zapoznanie słuchaczy z prawnymi i organizacyjnymi  uwarunkowaniami rehabilitacji leczniczej w Polsce oraz podstawami gerontologii, geriatrii i psychologii a także nabycie  konkretnych umiejętności w zakresie  wykonywania zabiegów i organizacji pracy  z pacjentami starszymi i w warunkach domowych. W ramach zajęć przedstawione zostaną także zagadnienia  związane z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych.

Adresaci Studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia  na kierunku fizjoterapia (rehabilitacja, rehabilitacja ruchowa) lub równorzędnych w świetle obowiązujących regulacji prawnych, zainteresowanych zdobyciem i  pogłębieniem wiedzy oraz umiejętności w zakresie zawodowych i prawno-organizacyjnych aspektów rehabilitacji leczniczej osób starszych i w warunkach domowych.

Program studiów

 • Prawne aspekty rehabilitacji leczniczej

 • Działalność gospodarcza w zakresie rehabilitacji leczniczej

 • Formy i zasady działalności gospodarczej w  zakresie rehabilitacji

 • Gerontologia

 • Geriatria

 • Relacje interpersonalne

 • Psychologiczne aspekty pracy fizjoterapeuty

 • Medycyna fizykalna

 • Kinezyterapia w geriatrii

 • Fizykoterapia w geriatrii

 • Rehabilitacja w warunkach domowych

 • Bezpieczeństwo i ergonomia w pracy fizjoterapeuty

 • Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych z rehabilitacji leczniczej

 • Podstawy marketingu usług medycznych

 • Ortopedyczne problemy osób starszych

 • Kardiologiczne problemy osób starszych

 • Fundusze UE dla ochrony zdrowia

Forma realizacji zajęć

Uczelnia:

 • Studia odbywają się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu a „TARBONUS” Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego

Dyplom:

 • Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Czas trwania:

 • dwa semestry (184 godziny), system zaoczny weekendowy (sobota, niedziela), dwutygodniowy, rozpoczęcie zajęć: październik 2017

Czesne i inne opłaty:

 • czesne: 2700 zł (płatne w 4 ratach), faktura

 • opłata za Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych: 30 zł

 • opłata rekrutacyjna - 25 zł na konto bankowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny 

 • dyplom ukończenia studiów wyższych

 • jedno zdjęcie

 • kserokopia dowodu osobistego

 • potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej (25 zł) na konto szkoły

Miejsce prowadzenia zajęć stacjonarnych:

 • TARBONUS” Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego 25 – 002 Kielce, ul. Sienkiewicza 59

Do góry