Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery i uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach oraz placówkach oświatowych.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela – doradcy zawodowego.

Absolwent studiów jest uprawniony do posługiwania się tytułem „doradca zawodowy” i może wykonywać ten zawód we wszelkiego rodzaju instytucjach publicznych, czy organizacjach pozarządowych

Program studiów

 • Funkcjonowanie rynku pracy a bezrobocie

 • Instytucjonalna obsługa rynku pracy

 • Poradnictwo zawodowe w Unii Europejskiej

 • Orientacja a doradztwo i poradnictwo zawodowe

 • Podstawy zawodoznawstwa

 • Klasyfikacja zawodów i specjalności – metody opisu zawodów

 • Elementy psychologii pracy i doboru zawodowego

 • Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym

 • Poradnictwo indywidualne i grupowe

 • Bilans kompetencji i Indywidualny Plan Działania

 • Wybrane metody, techniki i narzędzia pracy doradcy zawodowego

 • Technologie informacyjno – komunikacyjne w doradztwie zawodowym

 • Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych

 • Elementy coachingu w doradztwie zawodowym

 • Poradnictwo Edukacyjne

 • Szkolny Ośrodek Kariery

 • Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego

 • Praktyka zawodowa w szkołach oraz instytucjach świadczących usługi z zakresu poradnictwa zawodowego.

Forma realizacji zajęć

Uczelnia:

 • studia odbywają się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu a „TARBONUS” Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego

Dyplom:

 • absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Czas trwania:

 • dwa semestry (263 godziny, w tym 60 godz. praktyki), system zaoczny weekendowy (sobota, niedziela), dwutygodniowy, rozpoczęcie zajęć: październik 2017

Czesne i inne opłaty:

 • czesne: 2700 zł (płatne w 4 ratach), faktura

 • opłata za Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych: 30 zł

 • opłata rekrutacyjna - 25 zł na konto bankowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny 

 • dyplom ukończenia studiów wyższych

 • jedno zdjęcie

 • kserokopia dowodu osobistego

 • potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej (25 zł) na konto szkoły

Miejsce prowadzenia zajęć stacjonarnych:

 • TARBONUS” Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego 25 – 002 Kielce, ul. Sienkiewicza 59

Do góry