§1 Postanowienie ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady działu w szkoleniach otwartych organizowanych przez TARBONUS Sp. z o.o. z siedzibą: 31-231 Kraków, ul. Bociana 17, wg oferty przedstawionej szczegółowo na stronie www.tarbonus.pl
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.09.2019 r. do odwołania.

§ 2 Definicje

1. Organizator – TARBONUS Sp. z o.o., z siedziba: 31-231 Kraków, ul. Bociana 17, numer NIP: 867-19-72-415, REGON: 831201005:
Oddział w Kielcach, ul. Sienkiewicza 59
Oddział w Krakowie, ul. Bociana 17
Oddział w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 1
Oddział w Poznaniu, ul. Starołęcka 2/8

2. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może zapisać się każda osoba zainteresowana tematem szkolenia i chcąca wziąć w nim udział.
3. Szkolenie zaplanowane – szkolenie, którego termin został wstępnie zaplanowany.
4. Szkolenie potwierdzone – szkolenie, którego realizacja w danym terminie została potwierdzona przez Organizatora.
5. Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie, zgłaszający na szkolenie nie musi być jednak uczestnikiem szkolenia.
6. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionego „Zlecenia” lub przekazała informacje do wypełnienia „Zgłoszenia na szkolenie”.
7. Potwierdzenie – wiadomość e-mail lub fax, wysłana do Zgłaszającego na szkolenie,
potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.
8. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ów z udziału w szkoleniu.
9. Zgłoszenie – wypełnione przez Zgłaszającego na szkolenie „Zlecenie” ze strony www.tarbonus.pl lub telefoniczne przekazanie niezbędnych informacji do wypełnienia „Zgłoszenia na szkolenie”.

§ 3 Uczestnictwo w szkoleniu

1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez TARBONUS Sp. z o.o. przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie:
a) informacji o szkoleniach publikowanych na stronie www.tarbonus.pl
b) działań marketingowo-promocyjnych.
2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza „Zgłoszenie” ze strony internetowej znajdującego się przy każdym opisie szkolenia.
3. Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia Organizator wysyła w terminie 2 dni roboczych na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia lub potwierdza telefonicznie.

4. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą należności za uczestnictwo w szkoleniu na konto Organizatora – właściwego Oddziału TARBONUS Sp. z o.o.
5. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczane na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.
6. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest wpłata należności za szkolenie na podstawie faktury pro-forma nie później niż w ciągu 5 dni od daty jej wystawienia. Dotyczy to zwłaszcza Klientów, uczestniczącymi w szkoleniu po raz pierwszy lub Klientów indywidualnych.
7. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje firma, z która TARBONUS Sp. z o.o. już współpracuje (np. stała umowa) funkcjonują zasady ustalone pomiędzy stronami w trakcie współpracy.

§ 4 Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za szkolenie jest zgodna z obowiązującymi cenami podanymi w opisie każdego szkolenia na stronie internetowej www.tarbonus.pl   uwzględnieniem ewentualnych rabatów udzielonych Klientowi na zasadach określonych w § 7 niniejszego regulaminu.
2. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, ewentualnie serwis kawowy/jeden posiłek oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
3. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie szkolenia.
4. Osoby, które wypełniły i wysłały zgłoszenie oraz otrzymały potwierdzenie jego przyjęcia przez Organizatora (Oddział) do realizacji, zobowiązane są do wniesienia, najpóźniej 7 dni przed terminem realizacji szkolenia/usługi, opłaty za szkolenie/usługę na rachunek bankowy właściwego Oddziału (Organizatora szkolenia) lub w jego kasie. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.
5. W tytule przelewu należy podać: tytuł szkolenia, datę, ilość uczestników, nazwę firmy, nr faktury pro-forma.
6. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu kursu i wysłana wraz z zaświadczeniem/ami na adres wskazany przez uczestnika lub w zgłoszeniu. TARBONUS Sp. z o.o. posiada status Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego, dlatego ceny kursów są
objęte stawką podatku VAT – „zw”.
7. Przed szkoleniem, na życzenie uczestnika kursu TARBONUS Sp. z o.o. wystawi i prześle Zgłaszającemu na szkolenie fakturę pro-forma z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.

§ 5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.
2. Organizator w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu, telefonicznie lub w inny uzgodniony sposób.
3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, Zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą opłaty za kurs lub wpłaconej zaliczki, tj.:
a) zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,
b) pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w kursie, który odbędzie się w późniejszym terminie.
4. Organizator poinformuje Zgłaszającego na szkolenie o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej.
2. Brak pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji szkolenia/usługi powoduje obowiązek uiszczenia przez Zgłaszającego na szkolenie należności w pełnej wysokości ceny szkolenia.
3. W przypadkach szczególnych Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczania ww opłaty.
4. Rezygnacja ze szkolenia jednego z uczestników (w przypadku skierowania na szkolenie grupy uczestników) może oznaczać zmianę ceny jednostkowej dla innych Uczestników kierowanych przez ten sam podmiot Zgłaszający na szkolenie, zgodnie z polityką udzielania rabatów
zawartej w § 7.
5. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.
6. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego Uczestnika szkolenia.

§ 7 Rabaty

1. Aktualne ceny szkoleń otwartych zawarte są na stronie www.tarbonus.pl
2. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla Uczestników szkolenia w związku ze skierowaniem na szkolenie większej liczby osób.
3. Zgłaszający na szkolenie, w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kursu może skierować dodatkowe osoby z zachowaniem prawa do rabatu.
4. W przypadku, gdy w danej edycji kursu lista uczestników kursu została już zamknięta, nowo skierowane osoby zostaną wpisane na listę Uczestników następnej edycji kursu.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny publikowane w innych serwisach niż na stronie www.tarbonus.pl
6. Rabat nie jest naliczany automatycznie, każdorazowo o przyznanie rabatu musi wystąpić Zgłaszający na szkolenie.

§ 8 Informacje dodatkowe

1. Ze względu na fakt, iż niektóre kursy kończą się egzaminem przed komisją powołaną przez instytucję zewnętrzną (np. UDT, TDT, IMBiGS) Uczestnicy, po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymują świadectwo/zaświadczenie wystawione przez tę instytucję.
2. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu Uczestnik przystępując ponownie do egzaminu wnosi opłatę za drugi egzamin w wysokości zgodnej z przepisami.

§ 9 Reklamacje

1. Zgłaszający lub uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie do 10 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
2. Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać na adres e-mail: reklamacje@tarbonus.pl
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) nazwę firmy/imię i nazwisko uczestnika,
b) adres siedziby/zamieszkania uczestnika szkolenia,
c) przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji, itp.),
d) oczekiwania uczestnika wobec TARBONUS Sp. z o.o.
4. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.

5. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przesłana mailowo oraz pocztą tradycyjną.
6. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

§ 10 Sytuacje nieprzewidziane

1. W przypadku wystąpienia przyczyn losowych / sytuacji nieprzewidzianych Organizator ma prawo do:
a) zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia – w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego, informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail Zgłaszającego lub przekazywana telefonicznie,

b) do wyznaczenia w porozumieniu ze Zgłaszającym równoważnego zastępstwa osoby wykładowcy/trenera,

c) do zmiany w porozumieniu ze Zgłaszającym miejsca szkolenia.

§ 11 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest TARBONUS Sp. z o.o. z siedzibą: 31-231 Kraków, ul. Bociana 17.
2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez TARBONUS Sp. z o.o. są przedstawione w Polityce prywatności dostępnej zawsze w stopce na głównej stronie internetowej: www.tarbonus.pl

§ 12 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Do góry